Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Vad händer med Villa söderås?

.
Kundcenter Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Ärendet med jordvallarna runt Villa Söderås är under handläggning på miljö- och stadsbyggnadskontoret och förhoppningen är att beslut kan fattas i miljö- och stadsbyggnadsnämnden i juli eller augusti 2018.
   
  Bakgrunden är att Villa Söderås ägare har låtit uppföra jordvallar och plantera en hög häck mellan villan och vattnet och i tidigare beslut har förelagts att återställa marken. Beslutet är överklagat men ännu inte avgjort. Ägarna har även sökt marklov i efterhand, vilket avvisades på grund av ofullständiga handlingar. En ny marklovansökan har inkommit till staden men då stor del av vallarna fortfarande föreslås att vara kvar är kontorets förslag till beslut ett avslag. Staden står fast vid sin tidigare bedömning att vallarna inte är anpassade till de befintliga markförhållandena och att de skadar de höga natur- och kulturvärdena på platsen. Vallarna bedöms inte uppfylla kraven i 2 och 8 kap plan- och bygglagen, varför marklov inte kan beviljas.
    Ärendet är under handläggning och kontoret har ett inbokat möte med landskapsarkitekten i mitten av maj. Sökande har möjlighet att inkomma med reviderade handlingar mer anpassade till tomtens förutsättningar. Om ingen revidering kommer in till staden kan ägarna återkalla ansökan eller låta miljö- och stadsbyggnadsnämnden behandla den. Förvaltningens rekommendation blir i så fall avslag – att inte marklovet inte beviljas – och att marken ska återställas.

  Med vänlig hälsning
  Lidingö stads kundcenter
  Kundcenter

 • Ärendet med jordvallarna runt Villa Söderås är under handläggning på miljö- och stadsbyggnadskontoret och förhoppningen är att miljö- och stadsbyggnadsnämnden kan fatta beslut under slutet av 2018.
   
  Bakgrunden är att Villa Söderås ägare har byggt jordvallar och planterat en hög häck mellan villan och vattnet. Ägarna har i tidigare beslut förelagts att återställa marken. Beslutet överklagades och ärendet blev därefter återförvisat till miljö- och stadsbyggnadsnämnden för fortsatt handläggning. Förhoppningen är att nämnden kan fatta beslut i ärendet under slutet av 2018.
   
  Ägarna till Villa Söderås sökte marklov till jordvallarna i efterhand, vilket avvisades på grund av ofullständiga handlingar. En ny marklovsansökan har kommit in till staden där ägarna vill att en stor del av jordvallarna behålls. Staden står fast vid sin tidigare bedömning att jordvallarna inte är anpassade till de befintliga markförhållandena och att de skadar de höga natur- och kulturvärdena på platsen. Vallarna bedöms inte uppfylla kraven i 2 och 8 kap plan- och bygglagen. Staden föreslår därför att beslutet blir ett avslag och att marklov för jordvallarna inte kan beviljas. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beräknas fatta beslut i ärendet under slutet av 2018.


  Helen Kundtjänsthandläggare
 • Vad har hänt med Villa Söderås i Elfsvik. Är ärendet med jordvallarna och den höga häcken avklarat? Vad blev kommunens beslut ?
  Ingrid Miller
 • Hej Ingrid!

  Grävarbetena vid Villa Söderås är sedan flera år ett ärende för Lidingö stad. Staden kräver att Villa Söderås ägare ska återställa marken.
  Ägaren ansökte i höstas om marklov i efterhand för att få behålla vallarna och fick avslag. Nu har miljö- och stadsbyggnadsnämnden också beslutat att fastighetsägaren ska återställa marken och betala sanktionsavgifter för att man har uppfört vallarna utan marklov. Om fastighetsägaren inte återställer marken inom sex månader kan straffet bli vite som kan uppgå till flera hundra tusen kronor. Både marklovansökan och föreläggandet om att återställa marken samt utdömandet av sanktionsavgifter har överklagats av fastighetsägaren.

  Hälsningar
  Paola Kundcenterchef
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.